Yardım Ana Sayfa > Sözleşmeler > kelepirilan.com Sitesi Üyelik Sözleşmesi

kelepirilan.com Sitesi Üyelik Sözleşmesi


1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ( EK-1 KELEPİRİLAN İlan Hizmetleri, EK-2 İlan Verilmesi,Satışa Sunulması, Listelenme Yapılması, Yasaklı Ürünler ve Hizmetler, EK-3 Gizlilik Politikası, EK-4 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-5 www.kelepirilan.com Kullanıcı Sözleşmesi, EK-6 Mağaza Kullanım Şartları ) ve açıklamalardan (Site dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklamalar) oluşan işbu www.kelepirilan.com Sitesi Üyelik Sözleşmesi  (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), Dereboyu Cad. Kaynak İş Merkezi No:41/A Kat:2 Şişli/Mecidiyeköy/İSTANBUL adresinde mukim KELEPİR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "KELEPİRİLAN" olarak anılacaktır) ile www.kelepirilan.com'a üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen hizmetleri kullanmak suretiyle; "Satıcı" tarafından satışa sunulan  mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "KELEPİRİLAN"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.

"İlan Planları": "KELEPİRİLAN" tarafından "Site" içinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1'de genel bir şekilde kapsamı açıklanan, "KELEPİRİLAN Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Site" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye'nin kendi tercihler doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Site"de yer alacak ilan(veya ilanlar).

"Hizmet": "Site" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "KELEPİRİLAN" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "KELEPİRİLAN", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "KELEPİRİLAN" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "KELEPİRİLAN" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KELEPİRİLAN" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KELEPİRİLAN" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik "Site"ın ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "KELEPİRİLAN" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "Site"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "KELEPİRİLAN" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak “Üye”likten uzaklaştırılmamış veya “Üye”likten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "KELEPİRİLAN" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi site üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. "KELEPİRİLAN" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Site"de belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "KELEPİRİLAN" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "KELEPİRİLAN" tarafından tespit edilmesi veya "KELEPİRİLAN"in ticari kararları ve kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.
 

5. Hak ve Yükümlülükler
 

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", üyelik gerekliliklerini yerine getirirken, "Site" hizmetlerinden faydalanırken ve "Site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Site"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", "KELEPİRİLAN"ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. "Üye"lerin, "KELEPİRİLAN" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler belirledikleri "kullanıcı adı"nı bir daha değiştiremez. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer "Üye"lerin, "KELEPİRİLAN"ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye"ler, "Site" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "KELEPİRİLAN", "Üye"ler tarafından "KELEPİRİLAN"a iletilen veya "Site" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "KELEPİRİLAN", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri tespit amacıyla tüm mesaj iletişimini her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "KELEPİRİLAN" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. “Üye”ler“Site” üzerindeki mesajlaşma sistemini sadece “Site” üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanabilirler.

5.1.6. "KELEPİRİLAN"ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Site"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "KELEPİRİLAN"ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Site" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "KELEPİRİLAN" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "KELEPİRİLAN" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. "Site"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "KELEPİRİLAN"ın, "KELEPİRİLAN" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "KELEPİRİLAN", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.8. "Üye" Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "KELEPİRİLAN"ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin, "KELEPİRİLAN"ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

5.2. "KELEPİRİLAN"ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "KELEPİRİLAN", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. "KELEPİRİLAN", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Site" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "KELEPİRİLAN", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "KELEPİRİLAN"ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "KELEPİRİLAN" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "KELEPİRİLAN" tarafından yapabilir. "KELEPİRİLAN" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3 "KELEPİRİLAN", "Site"de yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.4. "KELEPİRİLAN", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "KELEPİRİLAN" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. “'Üye”lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “KELEPİRİLAN”dan talepte bulunması halinde 'KELEPİRİLAN', ilgili üyelik hesabı kullanılarak “Hizmet” için en son “KELEPİRİLAN”a ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Üye” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “KELEPİRİLAN”ın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. KELEPİRİLAN Üyelik hakkı için 'Hizmet' ödemesi yapan kullanıcıdan kimlik fotokopisi, ödemeyi yaptığı tarihteki ekstre, makbuz veya vergi levhası isteme hakkına sahiptir.
 

6. "KELEPİRİLAN" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

"KELEPİRİLAN" "Site"de, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "KELEPİRİLAN" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;"Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "KELEPİRİLAN Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "SİTE" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılmasıdır.

6.1. "KELEPİRİLAN" İLAN HİZMETLERİ

6.1.1. "Üye", "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" üzerinden "KELEPİRİLAN" tarafından belirlenen "İlan Planları"na göre "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" içerisindeki sayfaları kullanarak ilanlarını verecek ve KELEPİRİLAN veritabanına kaydedecektir.

6.1.2. "KELEPİRİLAN", "İlan Plan"ları "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Planı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Planı"na göre "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. "KELEPİRİLAN", "Üye" tarafından "KELEPİRİLAN Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Planı"na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Planı"nda belirtilen şekilde "Site"de yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "KELEPİRİLAN", "Üye" tarafından "İlan Plan"larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Site'nin "İlan Plan"larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.4. "KELEPİRİLAN", Site'de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "KELEPİRİLAN" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Planı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini "KELEPİRİLAN"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. "KELEPİRİLAN", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “KELEPİRİLAN” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "KELEPİRİLAN"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye", "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Plan"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye", "KELEPİRİLAN Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir defi ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu defi veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-2'de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "KELEPİRİLAN", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Planın"da "KELEPİRİLAN" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Planı" bedelini "İlan Plan"ında belirtildiği şekilde "KELEPİRİLAN"a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. Üye, kendisine ait ilanlarını "Site"nin "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Site" üzerinden yayınlayabilir. Üye'nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Site"nin "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-6 Mağaza Kullanım Kuralları belgesinde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.


6.2. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Site"den duyurulan ve kullanım koşulları Site’nin ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "KELEPİRİLAN" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Site"nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Site"nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.1. "KELEPİRİLAN" tarafından Site’de verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "KELEPİRİLAN" tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-2 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından Site’de satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun "KELEPİRİLAN" tarafından tespit edilmesi halinde "KELEPİRİLAN" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. "KELEPİRİLAN" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak "KELEPİRİLAN" şikâyeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "KELEPİRİLAN"ıhiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde "KELEPİRİLAN"ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Site"desergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder. ("KELEPİRİLAN" üzerinden gerçekleşecek olan online alım-satım işlemleri için geçerlidir.)


8. Ücretlendirme

"KELEPİRİLAN", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Site"nin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 1 hafta (7 gün) sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.
"Site"deaksi belirtilmediği takdirde, "Site"deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası  ( TL ) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

"KELEPİRİLAN", Site dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, paypal, kelepirilan hesap bakiyesi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller Site’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.


9. Gizlilik Politikası

"KELEPİRİLAN", "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "KELEPİRİLAN" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "Site" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Site"nin (sınırlı olmamak kaydıyla "KELEPİRİLAN VERİTABANI", "KELEPİRİLAN ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "KELEPİRİLAN"nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""KELEPİRİLAN"a ait ve/veya "KELEPİRİLAN" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "KELEPİRİLAN" hizmetlerini, "KELEPİRİLAN" bilgilerini ve "KELEPİRİLAN"nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "KELEPİRİLAN"nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "KELEPİRİLAN" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "KELEPİRİLAN"nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "KELEPİRİLAN" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "KELEPİRİLAN"; "KELEPİRİLAN" hizmetleri, "KELEPİRİLAN" bilgileri, "KELEPİRİLAN" telif haklarına tabi çalışmaları, "KELEPİRİLAN" ticari markaları, "KELEPİRİLAN" ticari görünümü veya bu “Site” vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

"KELEPİRİLAN", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "KELEPİRİLAN" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "KELEPİRİLAN" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "KELEPİRİLAN"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "KELEPİRİLAN"nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

10.5."KELEPİRİLAN" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "KELEPİRİLAN"nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"KELEPİRİLAN"ıyemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

10.6. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Diğer Yardım Başlıkları